Basisbaan

De basisbaan is een baan waarin maatschappelijk zinvol werk wordt uitgevoerd door mensen die een productieve maatschappelijke rol kunnen spelen, maar vanuit het ontwikkel- of werkbedrijf nog niet kunnen uitstromen naar regulier betaald werk. WerkvoorHeerlen voert dit project ‘Basisbanen Heerlen’ uit in opdracht van het College van de gemeente Heerlen.

Nieuw Beschut

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms begeleiding en aanpassingen nodig om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Zij zijn aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving. WerkvoorHeerlen verzorgt de voorschakeling en de tewerkstelling vanuit WerkvoorHeerlen. Het uiteindelijke doel is de kandidaat te begeleiden richting het hoogst haalbare op de arbeidsmarkt. WerkvoorHeerlen voert Nieuw Beschut uit in opdracht van het College van de gemeente Heerlen.

Taalsnelweg naar Werk: Intensief taaltraject

Kandidaten met een goede beheersing van de Nederlandse taal zijn sneller en duurzamer inzetbaar op reguliere werkplekken. In deze training, gebaseerd op het principe van blended learning (werken en leren tegelijk), maken aankomende medewerkers kennis met de meest gangbare Nederlandse begrippen, en leren ze deze toe te passen in de (werk)praktijk. Speciale aandacht is er voor het effectief kunnen communiceren en dus (veilig) samenwerken met collega’s en leidinggevenden. De training besteedt ook aandacht aan het kunnen lezen en interpreteren van belangrijke documenten in werk- en privé situaties.

Duaal Inburgeringstraject

Het Duaal Inburgeringstraject is bedoeld voor statushouders die in de laatste fase van hun inburgering zitten en waarbij de bemiddeling naar werk naar verwachting langer duurt dan 1 jaar.

Door de combinatie ’s ochtends theorieles (t.b.v. inburgeringsexamen) en ’s middags praktijk binnen WerkvoorHeerlen, krijgen de deelnemers een fulltime weekbelasting en worden taal en vaardigheden intensief geoefend. Dit traject biedt de inburgeraar meer kansen op een duurzame uitstroom naar werk door de combinatie van theorie en praktijk voor taal en vaardigheden en een MBO-Praktijkverklaring.

Het Duaal Inburgeringstraject wordt uitgevoerd door WerkvoorHeerlen, in samenwerking met Vista College, Yuverta en team Inburgering gemeente Heerlen, in opdracht van het College van de gemeente Heerlen.

Praktijk leerroute

Praktijkleren is geschikt voor een brede groep kandidaten en kan op de individuele situatie en behoefte worden aangepast. De leerbehoefte van een statushouder of inburgeraar is tenslotte anders dan die van iemand met een WW-uitkering en recente werkervaring, of van iemand die drie jaar in de bijstand zit en alleen basisonderwijs heeft gevolgd.

De Leerwerklijn is een leerwerkroute waarin maatwerk wordt geboden; er is geen vaststaande of vastgestelde doorlooptijd en de route kan ieder gewenst moment individueel of groepsgewijs worden opgestart. Deelnemers ontvangen bij een goed resultaat een erkende MBO-praktijkverklaring (als onderdeel van een MBO-verklaring). Om kandidaten de beste kansen op de arbeidsmarkt te bieden verbinden WerkvoorHeerlen, Vista college en Yuverta diverse Werksoorten aan MBO-praktijkleerroutes.

Om te komen tot een duurzame(re) toeleiding richting arbeidsmarkt en inzetbaarheid van Heerlense burgers verbindt WerkvoorHeerlen, in samenwerking met het Vista college en Yuverta, MBO-praktijkleerroutes aan haar werksferen.

Werk in de Wijk

Het project ‘Werk in de Wijk’ richt zich op Hoensbroek en GMS (buurten Grasbroek, Musschemig, Schandelen). Doel van het project is het aanpakken van sociaal-economische achterstanden in het gebied Heerlen-Noord. We willen inwoners uit Hoensbroek en GMS die niet actief zijn op de arbeidsmarkt en (te) weinig perspectief hebben op een baan, beter bereiken. Het gaat daarbij primair om jongeren tot 27 jaar Daarnaast behoren ook hun ouders, familie en sociale omgeving tot de doelgroep.

Deze route is gericht op het creëren van een laagdrempelige, toegankelijke omgeving waarbinnen deze inwoners het gesprek over ontwikkeling, opleiding en werk kunnen voeren. Dat gaan we doen door WerkvoorHeerlen en WSP Parkstad naar de wijk en buurt te brengen. Om deze nieuwe aanpak te organiseren wordt via WerkvoorHeerlen een ‘wijkontwikkelcoach’ ingezet. De wijkontwikkelcoach is actief en zichtbaar in de wijk. De coach creëert samen met de omgeving een sfeer waarin de doelgroep (met name jongeren en hun sociale omgeving) op een positieve manier wordt bereikt. De coach moedigt mensen in de wijk aan om zelf stappen te zetten en om regie te pakken over hun toekomst.